โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่  15 -  19 กุมภาพันธ์ 2564 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 100.26.179.251
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,730,285
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 


   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ติดตามข่าวกิจกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 อีกหนึ่งช่องทาง
Facebook งานรับนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
https://www.facebook.com/sapphastudents

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
      วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นางนารินทร์ โทนปั่น และนางพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรี
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำเอกสารประเมินเพื้อมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐ 
         วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำเอกสารประเมินเพื้อมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนายณรงค์ศักดิ์ สวนใต้ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา 
      วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย นางนารินทร์ โทนปั่น และนางพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนายณรงค์ศักดิ์ สวนใต้ ครูกลุ่มสาระการเรียนร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรมค่ายนักอนุกรมวิธานน้อย ภายใต้โครงการบรูณาการเครือข่ายสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
      วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับเจ้าหน้
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับ นายปริญ วันธนานันต์ ข้าราชการครูย้ายมาใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
      วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับ นายปริญ  วันธนานันต์ ข้าราชการครูย้ายมาใหม่จากโรงเรียนตากพิทยาคม สู่โรงเรียนสรรพวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยมี 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภาพภาพเป็นพลโลก ปี ๒๕๖๓ 
        วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภาพภาพเป็นพลโลก ปี ๒๕๖๓ และมีการบรรยายพิเเศษ สรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคมเข้ารับฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 
      วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคมเข้ารับฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ โรงพยาบาลอินเตอร์แม่สอด   
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรม เวทีนำเสนอโครงงาน และผลงานทางวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMAT) 
      วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม เวทีนำเสนอโครงงาน และผลงานทางวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMAT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้นักเรียนได้ทำการนำเสนอโครงงาน และผลงานทา
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชานาฏศิลป์ และตำแหน่งนักการภารโรง 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๓  เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งนักการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชานาฏศิลป์ และตำแหน่งนักการภารโรง 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง จํานวน 2 อัตรา และตําแหน่งนักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา 
       ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์ จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา จํานวน 1 อัตรา และรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วครา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ น

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาค้นคว้าอิสระ(IS) 
         ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในรายวิชาค้นคว้าอิสระ(

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘  ได้ประกาศลงวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
       ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประกาศลงวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๓ อัตรา ประจำ

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com