โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่  15 -  19 กุมภาพันธ์ 2564 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.70.216
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,753,988
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    นวัตกรรมครูแสงเดือน 
นวัตกรรมครูแสงเดือน
 

เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาสังคมศึกษา  ส33101  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง  การเมืองการปกครองไทย   สาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้การเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
จะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนโดยตรง เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ด้านทักษะ กระบวนการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

sang.pdf
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com