โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.236.191.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,915,828
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    คู่มือการบริหารงานโรงเรียน 
คู่มือการบริหารงานโรงเรียน
 

     โรงเรียนสรรพวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3๘ ได้จัดทําคู่มือ การบริหารงานโรงเรียน(ตามบริบท)  โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ผังโครงสร้างโรงเรียน  คู่มือพื้นฐานของโรงเรียน คู่มือการบริหารงานตามฝ่ายงานต่าง ๆ ได้แก่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป และสํานักอํานวยการ เพื่อเป็นข้อมูลและใช้เป็นแนวทางใน การบริหารจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ต่อไป

คู่มือการบริหารงานโรงเรียน2562.pdf
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com