โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึง 4 กันยายน 2563 สัปดาห์ของการสอบกลางภาคเรียน  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 75.101.220.230
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,595,019
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 

แนวทางการดำเนินงานระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2553

 .................................................................................................................................................

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕

 ..................................................................................................................................................

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕

 ...................................................................................................................................................

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒

  ..................................................................................................................................................

 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

 ...................................................................................................................................................

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๖๑

...................................................................................................................................................

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๖๑

...................................................................................................................................................

 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

...................................................................................................................................................

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

...................................................................................................................................................

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com