โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ยินดีต้อนรับนักเรียนในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 3.93.74.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,295,544
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    รายละเอียดสาส์น 
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
 

วิสัยทัศน์การบริหารงาน

          กระผมมีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคมให้เจริญก้าวหน้าสมกับได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนยอดนิยม เป็นโรงเรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากล (World Class Standard School) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาไว้ 4 เป้าหมายนับเป็นธงชัยที่หวังไว้ 4 ประการ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นดวงดาวที่หวังไขว่คว้าไว้ 4 ดวงดาว เพื่อเฉลิมฉลองโรงเรียนมีอายุครบ 99 ปีในปี พ.ศ.2557 และเพื่อก้าวย่างสู่ศตวรรษที่สองในปี 2558 คือ

          ดาวดวงที่หนึ่ง “มุ่งส่งเสริมพัฒนาความเป็นโรงเรียนยอดนิยมของประเทศไทย” เปิดโครงการพิเศษต่างๆ ขึ้น เปิดEducation Hub ให้ครบ 6 ชั้น (MLP) เปิดโปรแกรม SME , EIS , IEP และทางเลือกอื่น ๆ ให้หลากหลายเพื่อตอบสนอง Asean Community เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด และตอบสนองต่อการปกครองรูปแบบพิเศษแม่สอด และส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเป็นพลโลกที่สมบูรณ์

          ดาวดวงที่สอง “มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร” การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จะทำให้สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ของโรงเรียนสะอาดน่าอยู่ อาหารและโภชนาการถูกหลักอนามัย ห้องส้วมได้มาตรฐานของกรมอนามัยและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและมีเป้าหมายสู่การรับรองคุณภาพการศึกษารอบ 3 เป็นฐานสู่การเป็นโรงเรียนพระราชทานต่อไป
 
          ดาวดวงที่สาม “มุ่งพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก” สืบเนื่องจากโรงเรียนทุกโรงต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก (สมศ.) ทุก ๆ 5 ปีและในปี พ.ศ.2554 เป็นต้นไป โรงเรียนสรรพวิทยาคมต้องได้รับการประเมินรอบ 3 แล้ว แต่ยังติดปรับปรุงในมาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านความรู้ทักษะและผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร จึงเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องเร่งรัดแก้ไขให้ผ่านให้จงได้ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนยอดนิยม   และเป็นโรงเรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากล โดยจะเริ่มต้นที่การปรับระบบประกันคุณภาพภายในและมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน มุ่งสู่คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพสถานศึกษาที่เป็นที่ภาคภูมิใจของท้องถิ่นต่อไป
 
          ดาวดวงที่สี่ “มุ่งพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเป็นโรงเรียนพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่” จากข้อมูลโรงเรียนก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2458 นับถึงปัจจุบันมีอายุเกือบครบ 100 ปี แล้วแต่พบว่าโรงเรียนยังไม่เคยได้รับรางวัลประเภทพระราชทานใด ๆ เลย ซึ่งผลการตรวจสอบข้อมูลพบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ในประเทศไทยเกือบทั้งหมดได้เป็นโรงเรียนพระราชทานกันเกือบหมดแล้ว บางโรงเรียนเป็นโรงเรียนพระราชทานถึง 8 สมัย ดังนั้นจึงเห็นว่ามาตรฐานการพัฒนาโรงเรียนกับมาตรฐานการพัฒนาโรงเรียนพระราชทานสัมพันธ์และสอดคล้องกัน จึงถือเป็นแนวทางและธงชัยที่จะไขว่คว้าให้ได้ เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของชาวม่วง – เหลือง นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าโรงเรียนมีศักยภาพพอที่จะดำเนินการได้และเพื่อเฉลิมฉลองโรงเรียนมีอายุครบรอบ 99 ปี ในปี พ.ศ.2557 โรงเรียนจะผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนพระราชทานพร้อมกับการฉลองอายุ 99 ปี การก่อตั้งเป็นโรงเรียน
 
          จากแนวทางการพัฒนาและความคาดหวังเหล่านี้จักสำเร็จลงไม่ได้ถ้าหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา คณะศิษย์เก่า คณะผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบัน ภาครัฐและเอกชน และจากความมุ่งมั่นรู้รักสามัคคีของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงขอวิงวอนจากใจว่าขอให้ทุกท่านได้มุ่งมั่นให้ความฝันแห่งดวงดาวทั้ง 4 ดวง ให้สำเร็จเพื่อเป็นเกียรติประวัติและ “ศักดิ์ศรี 100 ปีสรรพวิทยาคม” ต่อไป
 
ผู้ประกาศ : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ประกาศวันที่ :
 

 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com