โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.236.191.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,915,784
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา 
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
 
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา


นายเท้ง สุขนาม
ครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2458 - พ.ศ. 2460


นายปลีก แสนวงษ์
ครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2460 - พ.ศ. 2464


นายทองอยู่ วงษ์ภูมิ
ครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2464 - พ.ศ. 2468


นายบริบูรณ์ (แนบ) อินทรสูตร
ครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2468 - พ.ศ. 2481


นายมงคล ยุวเวส
ครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2488


นางทรง ยิ่งยวด
ครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2488 - พ.ศ. 2489


นายสุเมธ สารวิทย์
ครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2489 - พ.ศ. 2497


นายเทพ ไกรโชค
ครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2502


นายถนอม สังขพิทักษ์
ครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2510


นายชื่น ศรีสวัสดิ์
อาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2516


นายสำราญ ดีมงคล
อาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2517


นายจรูญ ฉ่ำกมล
ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2525


นายลำยง บ่อน้อย
ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2532


นายสมนึก ยุวพันธุ์
ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2535


ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ
ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539


นายสมศักดิ์ จงรู้ธรรม
ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2542


นายไพรัตน์ ใยดี
ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544


นายเดช รักการ
ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2550


นายชาญณรงค์ ภูมิถาวร
ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552


นายธวัช ธิวงศ์คำ
ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554


นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์
ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2554 - 2562


นางสุภัทร เงินดี
ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com