โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.236.191.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,915,741
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


นางอำไพ พรมมา
ครูชำนาญการพิเศษ


นายชัยสวัสดิ์ ทองประวิทย์
ครูชำนาญการ


นางวนิดา หล้าอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวรุ่งทิพย์ จันดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจินตนา อิ่มประเกียรธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ


นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชลธิชา นุชารัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายธนสิน ชูเกียรติตกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นายประดับ เบ็ญมาตร์
ครูชำนาญการ


นางนลินี ผาแสนเถิน
ครูชำนาญการ


นางสาวทองแข หมื่นพิมล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุทธิวรรณ กฤติโอภาสพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางทัตพิชา ทองนอก
ครูชำนาญการ


นางสาวณัฐวดี วงค์สืบ
ครูผู้ช่วย


นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจริยา บุญนายืน
ครูชำนาญการ


นางสาวเสาวลักษณ์ หน่อคาสุก
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวิทยา วินาโร
ครูชำนาญการ


นางภัทฐิกรณ์ ใจดี
ครูชำนาญการ


นางสายชล สุกันทา
ครูชำนาญการ


นายปองพล เมืองมาหล้า
ครู


นายพิทักษ์ ปอกสอน
ครู


นางสาวเชษฐ์ธิดา พิงคะสัน
ครู


นางสาวเชษฐ์สุดา พิงคะสัน
ครู


นางสาวณัชชา จูรัตนกร
ครู


นางสาววราภรณ์ ทองโชติ
ครู


นางสาววิจิตรา ทับทิมจันทร
ครูผู้ช่วย


นายกษิดิศ เลิศรัตนพันธุ์
พนักงานราชการ


นางสาวทาริณี ทิน้อย
เจ้าหน้าที่ LAB
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com