โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ::

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.236.191.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,915,850
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นางอังคนา โชติถวิลภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป


นางทิพวรรณ อินริราย
เจ้าหน้าที่ทะเบียน วัดประเมินผล


นางสาวดวงพันธ์ ตินันต๊ะ
เจ้าหน้าที่การเงิน


นางสาวกันหา ใจยวง
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่นโยบายแผน และงบประมาณ


นางสาวโศรดา สร้างทรัพย์
เจ้าหน้าที่พัสดุ


นางาสวาชญาน์นันท์ จิรบูลย์ศรี
เจ้าหน้าที่การเงิน


นางสาวนภัสรดา บุญมา
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด


นางสาวนันทวรรณ คราประยูร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


นางสาวญาณิศา นามวงษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการ


นายคุณอนันต์ ปิยะชวนันท์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการ


นางสาวศศิวิมล ปินทา
เจ้าหน้าที่ทะเบียน วัดประเมินผล


นายภานุมาศ พันธ์ธัญญาการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล


นายจิตรันติกร แซ่ย่าง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล


นางสาวสุทธาสินี เขียวน้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล


นายชีวิน ตาทิพย์
พนักงานขับรถ


นายทรงเกียรติ ทะนันชัย
เจ้าหน้าที่สำนักผู้อำนวยการ


นายใกล้รุ่ง ฉิมใหม่
เจ้าหน้าที่เอกสารสิ่งพิมพ์
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com