โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 8 เมษายน 2562 มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 9 เมษายน 2562 มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ::

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.80.224.52
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,156,983

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการ SWOT Analysis การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕  
      

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ SWOT Analysis การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ โดยมีนาย จักกฤษณ์ เรืองปรีชา ครู คศ.๒ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณเป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะปานกลางหรือแผนกลยุทธ์ และเพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้แทนนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนทุกฝ่าย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๖๔ คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษา ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้โรงเรียนสรรพวิทยาคมสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาไป ในแนวทางที่ถูกต้อง ทั้งนี้ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ผ่านมาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และให้ทันสมัยต่อสภาวะโลกปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าตามเจตนารมณ์ของมาตรฐานการศึกษาชาติ เป็นคนดีคนเก่งและ อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมประกาศโดย : อดิศร นันทะใจ
วันที่ประกาศ : 2561-10-08
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com