โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562 สัปดาห์แห่งการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ::

 
 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.204.175.38
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,251,448
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วม สสวท.  
      

 วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา ครู คศ.๒ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งสะเต็มศึกษาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้าด้วยกันโดยเน้นการนําความรู้ไปใช้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ การดําเนินชีวิตและการทํางาน การจัดกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาทําได้หลายวิธี โรงเรียนที่สนใจกิจกรรมสามารถนําตัวอย่างกิจกรรมที่ออกแบบไว้แล้วสําหรับการเรียนรู้ระดับชั้นต่าง ๆ ไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ทันที หรือครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอาจนําหลักสูตรต่าง ๆ ที่ใช้อยู่มาปรับแล้วพัฒนาเป็นกิจกรรมสะเต็มศึกษาได้ ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัด สพม.๓๘ จังหวัดตาก และโรงเรียนอื่นๆที่สนใจ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและให้คําปรึกษา STEM Education ประจําจังหวัดตาก โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมประกาศโดย : สันติ์ แสงท้าว
วันที่ประกาศ : 2562-05-09
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com